Passer au contenu principal
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Foire BNE – Organiser un Repair Café dans mon école

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.

Foire BNE – Le modèle Jean Jaurès

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.

Foire BNE – Teach the teacher « Eist Drénkwaasser »

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.

Foire BNE – Ateliers pédagogiques visant à rendre les jeunes Acteurs de changements

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.

Foire BNE – Repair-Café

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.

Foire BNE – Intégration du tableau périodique de lʼEuChemS dans lʼenseignement secondaire

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.

Foire BNE – Ressourcen- a Klimaschounung an der Schoul: Zesumme mam Label vun der SuperDrecksKëscht

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.

Foire BNE – Léieren duerch Engagement – Wat ass dat a wéi setzen ech dʼMaterialbox LdE an, fir projetsorientéiert un der Nohaltegkeet ze schaffen?

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.

Foire BNE – Klimabildung und Klimagerechtigkeit: Wer trägt die Verantwortung?

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.

Foire BNE – Mit dem Smartphone/iPad für mehr Nachhaltigkeit

Foire BNE 2024: Weiderbildung an Austauschmomenter Foire mat iwwer 70 Informatiounsstänn Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung: Léieren dobaussen, Ëmwelt- a Ressourceschutz, Ethik, Demokratie a Kannerrechter, Coopération Nord-Sud, a villes méi. Entdeckt spezifesch Methoden, Projeten, Initiativen, Spiller, Bicher, Bibliothéiken a vill Acteuren. Foire selwer ass ëffentlech an ouni Umeldung.